Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  Warszawa-Zachód
 
O Stacji 
Powiat Warszawski ZachodniPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim - Ożarów Mazowiecki
tel.: (022) 733-73-33
fax.: (022) 733-73-34
e-mail: ozarow@psse.waw.pl
Godziny pracy Stacji: pn.-pt.: 8:00 - 15:35


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim została utworzona
w 1999 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje powiat Warszawski Zachodni, gminy Ożarów Mazowiecki, Babice Stare, Łomianki, Kampinos, Leszno. Błonie , Izabelin.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim  pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest lek. wet. Aleksander PiątkowskiELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
*Złożenie wniosku do urzędu wymaga założenia konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne)Aktualności


!!!! DOPALACZE = ŚMIERĆ LUB TRWAŁE KALECTWO !!!!

Dopalacze cały czas bardzo groźne
Uwaga rodzice - nowe narkotyki
Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych
* Dopalacze - od kiedy pojawiły się na polskim rynku, nie ma dnia, aby do szpitali nie trafiały ich ofiary. W sytuacji kryzysowej lekarze mogą być bezradni.
Zabawa z dopalaczami to jak zabawa granatem. Może rozerwać i zabić.Serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego
* Aktualności dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Informacja w sprawie zagrożenia wirusem Ebola
Procedury EVD
Telefony alarmowe PSSE, WSSE, GSSE
Telefony LKRM, WCZK
Telefony - szpitale zakaźne
Instrukcja użycia Indywidualnego Pakietu Ochrony BiologicznejWytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW - REJESTRACJA

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U. nr 136, poz. 914, ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, hodowlę, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy

  • numer identyfikacji REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą

  • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych

  • określenie rodzaju i zakresu działalności, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji i obrotu

  • określenie lokalizacji gospodarstwa, czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek można pobrać na stronie internetowej PSSE w Powiecie Warszawskim Zachodnim (www.bronisze.psse.waw.pl) w zakładce : Oferta >> pliki do pobrania >> Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

WYJAŚNIENIA DO KOMUNIKATU

Produkcja pierwotna to działalność na poziomie gospodarstw obejmująca między innymi produkcję, hodowlę, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i obsługa produktów (bez znaczącej zmiany charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu, zbieranie runa leśnego na przykład zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu. W zakres produkcji pierwotnej wchodzą zabiegi zapewniające lepszy wygląd zbiorów jak na przykład mycie warzyw, usuwanie liści z warzyw, sortowanie owoców. Są to zabiegi które nie wpływają znacząco na zmianę charakteru plonów. W takim przypadku produkcja pierwotna powinna spełniać wymagania załącznika numer I rozporządzenia Unii Europejskiej 852/2004 i podlega rejestracji.

Natomiast takie operacje jak np. obieranie warzyw, krojenie, pakowanie w woreczki, stosowanie gazów konserwujących czy inne przetwórstwo nie są uważane za operacje na poziomie produkcji pierwotnej ani za operacje związane z produkcją pierwotną i działania takie muszą spełniać odpowiednie wymagania załącznika numer II rozporządzenia 852/2004

i podlegają rejestracji oraz zatwierdzeniu.

Rejestracji podlegają również tzw. dostawy bezpośrednie mogące obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby - uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, o których mowa w postaci kiszonej lub suszonej. Dostawy bezpośrednie środków spożywczych są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych. Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku spożywczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów

o swobodzie działalności gospodarczej.

Wielkości obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie mogą przekraczać:

  • wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez producentów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, których są oni właścicielami lub użytkownikami na podstawie innych niż własność tytułów prawnych użytkowania gruntów rolnych;

  • ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego osoby dostarczającej środki spożywcze w ramach dostaw bezpośrednich.

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna, lub na terenie województw przyległych.

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w ramach dostaw bezpośrednich obowiązane są przestrzegać wymagań higienicznych określonych w części A załącznika I do rozporządzenia nr 852/2004 w zakresie odnoszącym się do surowców pochodzenia roślinnego.

Organami właściwymi w sprawie zatwierdzenia i rejestracji zakładów czy gospodarstw w zakresie produktów roślinnych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności.

Informacje dotyczące rejestracji i zatwierdzania gospodarstw rolnych, zakładów czy dostaw bezpośrednich można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA!

Brak wpisu do rejestru i brak zatwierdzenia grozi karą finansową. Podmioty prowadzące na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działalność z zakresu produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich czy też przetwórstwa, które nie posiadają zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, powinny niezwłocznie złożyć odpowiednie wnioski do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.


Konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży (do 24 tygodnia)
Załącznik 1 - Procedura postępowania
Załącznik 2 - Wzór umowy
Załącznik 3 - Formularz wyrażenia zgody
Wzór formularza postępowaniaOSTRZEŻENIE Światowej Organizacji Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS).
 
"Zaszczep w sobie chęć szczepienia"
Taki tytuł nosi akcja przygotowana przez Głównego Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Ma ona na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Akcja kierowana jest do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.
www: szczepienia.gis.gov.pl

Grypa

Grypa - zalecenia dla szkół

Metanol zabija - ulotka

Metanol zabija - plakat

 

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS


PROJEKT „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE     PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


Zasady bezpiecznego żywieniaZasady bezpieczeństwa podczas upałów


Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych